Zasady publikacji i intrukcja dla autorów

Redakcja „Cistercium Mater Nostra. Tradycja — Historia — Kultura” przyjmuje od Autorów teksty oryginalne zarówno w języku polskim (ze streszczeniem w języku polskim o objętości nieprzekraczającej 3000 znaków ze spacjami), jak i w językach obcych (ze streszczeniem w języku angielskim o objętości nieprzekraczającej 3000 znaków ze spacjami). Autorów prosi się o nadsyłanie artykułów, edycji materiałów źródłowych, recenzji i sprawozdań pocztą elektroniczną na adres: redakcja@cistercium.pl (plik w formacie *.rtf) lub tradycyjną (wydruk komputerowy oraz plik w formacie *.rtf zapisany na płycie CD) na adres: Redakcja „Cistercium Mater Nostra. Tradycja — Historia — Kultura”, Opactwo Cystersów w Mogile, ul. Klasztorna 11, 31–979 Kraków.

Po wpłynięciu na adres Redakcji CMN każdy tekst kierowany jest do dwóch niezależnych Recenzentów specjalizujących się w danym zagadnieniu. Po otrzymaniu recenzji wydawniczej Autor zobowiązany jest, jeżeli zachodzi taka konieczność, odnieść się do ewentualnych uwag, wprowadzając sugerowane przez Recenzentów zmiany, bądź też merytorycznie wyjaśniając, dlaczego nie zgadza się z owymi sugestiami.

W przypadku tekstu będącego efektem pracy więcej niż jednego Autora Redakcja CMN zwraca się do Współautorów z prośbą o określenie procentowego udziału każdego z nich.

Jeżeli tekst nadesłany do Redakcji CMN był już wcześniej publikowany lub też zawiera materiał ilustracyjny prosi się Autora/Autorów o dostarczenie na adres Redakcji CMN pisemnej zgody wydawcy bądź właściciela praw autorskich do tekstu na jego przedruk lub właściciela praw autorskich do ilustracji na ich druk.

Zapobiegając przypadkom ghostwriting oraz guest authorship Redakcja CMN zastrzega ponadto, iż będzie demaskowała wszelkie tego typu przypadki, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (np. instytucji zatrudniającej Autora).

*

Redakcja „Cistercium Mater Nostra. Tradycja — Historia — Kultura” prosi Autorów o nadsyłanie tekstów zredagowanych wedle następujących zasad:

1. We wszystkich tekstach zaleca się stosowanie czcionki Times New Roman, nr 12, oraz interlinii 1,5.

2. W tekstach przeznaczonych do działów: „Rozprawy i artykuły” oraz „Prace drobne i materiały” w górnej części pierwszej strony należy umieścić imię/imiona i nazwisko/nazwiska Autora/Autorów oraz afiliację (w przypadku zatrudnienia w uczelni lub instytucji naukowo-badawczej, dotyczy to również doktorantów i studentów) bądź nazwę miasta (w przypadku Autorów niezatrudnionych w wyżej wymienionych instytucjach) [czcionka Times New Roman, nr 12, wersaliki] natomiast poniżej tytuł [czcionka Times New Roman, nr 14, pogrubiona, pismo tekstowe], np.:

MARCIN STARZYŃSKI (Uniwersytet Jagielloński)

Herby i pieczęcie opactwa i opata klasztoru Cystersów w Mogile. Tradycja i współczesność

3. W tekstach przeznaczonych do działu „Recenzje i sprawozdania” w nagłówku kolejno umieszcza się: imię/imiona (w formie rozwiniętej) i nazwisko/nazwiska autora/autorów recenzowanej pracy, jej tytuł (zgodnie ze stroną tytułową; w przypadku pracy zbiorowej po tytule należy podać imię/imiona w formie rozwiniętej i nazwisko/nazwiska redaktora/redaktorów), liczbę tomów lub części (cyframi rzymskimi), datę i miejsce wydania, nazwę wydawnictwa, liczbę stron numerowanych i nienumerowanych oraz liczbę ilustracji. W przypadku, gdy recenzowana praca została wydrukowana jako jeden z tomów serii wydawniczej, nazwa serii i numer tomu podawane są przed nazwą wydawnictwa (w nawiasie kwadratowym po znaku = tytuł serii, numer tomu po przecinku) [czcionka Times New Roman, nr 12, kursywa, pismo tekstowe]. Imię i nazwisko Autora recenzji oraz afiliację/nazwę miasta należy umieścić na końcu tekstu z prawej strony [czcionka Times New Roman, nr 12, kursywa, pismo tekstowe], np.:

Marcin Starzyński, Herby średniowiecznych opatów mogilskich, Kraków 2005, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, ss. 134, nlb. 1, tabl. [32], il.

Kazimierz — sławny i z czynów Wielki, red. Marcin Starzyński, Kraków 2011, Archiwum Państwowe w Krakowie, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 119, nlb. 87, il.

Harald Winkel, Herrschaft und Memoria. Die Wettiner und ihre Hausklöster im Mittelalter, Leipzig 2010 [= Schriften zur sächsischen Geschichte und Volkskunde, 32], Leipziger Universitätsverlag GMBH, ss. 386.

Marcin Starzyński (Uniwersytet Jagielloński)

4. Redakcja CMN zastrzega sobie prawo adiustowania nadesłanych tekstów. We wszystkich tekstach publikowanych w czasopiśmie stosujemy przypisy dolne. Autorów prosi się o sporządzanie zapisów bibliograficznych zgodnie z zamieszczonym niżej przykładami [czcionka Times New Roman, nr 11, pismo tekstowe]:

książka (w przypadku książek drukowanych w seriach wydawniczych zob. przykład podany w punkcie 2):      

M.R. Pauk, Działalność fundacyjna możnowładztwa czeskiego i jej uwarunkowania społeczne (XI–XIII wiek), Kraków–Warszawa 2000.

Tamże, s. 30.

 M.R. Pauk, Działalność, s. 31.

artykuł drukowany w czasopiśmie:        

A. Fracheboud, Le portrait de l’Abbé aux origines cisterciennes, „Collectanea Cisterciensia”, 48, 1986, s. 216–234.

artykuł drukowany w pracy zbiorowej: 

M. Derwich, Opat — geneza, rola i funkcje. Zarys problemu [w:] Kolory i struktury średniowiecza, red. W. Fałkowski, Warszawa 2004, s. 128–135.

wydawnictwo źródłowe:

Letopis Ždárský větší [w:] Fontes rerum Bohemicarum, t. II, ed. J. Emler, Praha 1874, s. 534–535.

 

Pobierz instrukcje w formacie .pdf

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby być informowanym o nowych numerach:

Wyślij
Zapraszamy